Lời khuyên tạo ra một mật khẩu mạnh:

  1. Một mật khẩu nên được tạo thành từ sáu ký tự hoặc nhiều hơn;
  2. Một mật khẩu có thể chứa các chữ số, ký tự Latin, dấu cách và ký tự đặc biệt («.», «,», «?», «!», «<», «>», «”», v.v);

#Khuyến cáo: nên tạo ra mật khẩu trong đó có kết hợp các chữ cái kí tự thường và kí tự viết hoa và chữ số. Bạn không được sử dụng trong mật khẩu:

  1. Các từ tìm thấy trong từ điển hoặc thiết lập thành ngữ;
  2. Bất kỳ chuỗi nào dễ đoán như: qwerty, 123456789, qazxsw, v.v;
  3. Dữ liệu cá nhân: Họ và tên, địa chỉ, số hộ chiếu, số an sinh xã hội, v.v;
  4. Chúng tôi khuyên không sử dụng lại các mật khẩu mà bạn sử dụng để chạy các chương trình khác (e-mail, cơ sở dữ liệu, vv).

Cách để tạo ra nhiều mật khẩu an toàn

Thuật toán 1 Bạn có thể tạo mật khẩu bằng cách sử dụng các thuật toán của riêng bạn. Ví dụ, bạn có thể tạo kí tự bắt đầu (giữa hoặc cuối cùng) của tất cả các mật khẩu của bạn giống nhau, ví dụ, I8H!p1n. Với kí tự căn bản đã tạo, bạn có thể thêm các phần khác nhau kết hợp với một dịch vụ nhất định mà bạn đang tạo mật khẩu này, chẳng hạn cho mail của bạn. Kết quả là bạn sẽ có mật khẩu I8H!p1nmail. Vẫn có mối nguy hiểm rằng tội phạm mạng có thể lấy được mật khẩu của bạn và trong trường hợp này thuật toán sẽ dễ dàng bị hack. Đó là lý do tại sao khi đăng ký các dịch vụ không đáng tin cậy hoặc không quen thuộc hãy dùng một số sự kết hợp khác. Thuật toán 2 Nam sinh ngày 18/4/1982 muốn đăng ký tại supermail.com. Với một password anh ta đã tạo ra các trình tự sau đây của các biểu tượng:

  1. Năm ký hiệu cuối cùng của địa chỉ được viết hoa (supermail.com = L.COM),
  2. Tiếp theo chúng ta cộng số ngày và tháng sinh với số lượng các chữ cái phụ âm trong địa chỉ trang web (18 + 4 + 7 = 29),
  3. Và cuối cùng là thêm 2 chữ cái cuối cùng của tên (Junior = “am”).
  4. Kết quả là được mật khẩu như sau: L.COM29am.

Sử dụng thuật toán này hoặc thuật toán tương tự, bạn có thể tạo ra một số lượng lớn các mật khẩu mạnh mà chỉ bạn mới có thể biết được. Bạn đang dùng thuật toán nào cho việc sinh nhiều mật khẩu của mình? 

Chia sẻ bài viết này