Tấn công mạng116

Xem các bài viết mới nhất

GenAI: Công cụ cho các cuộc tấn công hay Giải pháp trong đào tạo về bảo mật?

Báo chí và các phương tiện truyền thông đã và đang nhắc liên tục đến nguy cơ GenAI được sử dụng để tạo ra phần mềm độc hại. Tuy nhiên, Gartner dự báo, đến năm 2026, những doanh nghiệp sử dụng GenAI cho các chương trình văn hóa bảo mật và hành vi bảo mật sẽ giảm thiểu được 40% sự cố.

Bạn đã đăng ký thành công với WhiteHub Community
Chào mừng quay trở lại! Bạn đã đăng nhập thành công
Tuyệt vời! Bạn đã đăng ký thành công
Thành công! Email của bạn đã được cập nhật
Liên kết của bạn đã hết hạn
Thành công! Kiểm tra email để lấy liên kết đăng nhập